Aizliegts atrasties uz ledus Talsu novada ūdenstilpnēs

Ņemot vērā, ka uz ūdenstilpnēm strauji veidojas ledus, un uz tā atrasties ir bīstami, Talsu novada pašvaldība ar izpilddirektora rīkojumu noteikusi aizliegumu atrasties uz ledus.

Pašvaldības policija šajā laikā pievērsīs pastiprinātu uzmanību ūdenstilpnēm novada administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normām par prasības neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu līdz 70 eiro. Savukārt personām, kas uz ledus atrodas reibinošu vielu ietekmē, tūlītēji tiek piemērots sods 15 līdz 100 eiro apmērā.

Ūdens publiskās platības Talsu novadā