Ievēro piesardzību pie ūdenstilpēm – nekāp uz ledus!

Līdz ar aukstā laika iestāšanos, pakāpeniski uz ūdenstilpēm arī Talsu novadā sāk veidoties ledus kārta, kas vēl aizvien ir trausla un plāna. Šāds ledus nekādā gadījumā nav piemērots, lai uz tā kāptu un staigātu vai nodarbotos ar zemledus makšķerēšanu.

Saskaņā ar 2020. gada 11. decembra Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka rīkojumu, ir aizliegts atrasties uz Talsu novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un citu Talsu novada pašvaldības valdījumā esošo ūdeņu ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība. Publisko ūdenstilpju saraksts ir pieejams zemāk esošajā saitē.

Ūdenstilpju saraksts

Rīkojums izdots, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 15. panta astoto daļu, Talsu novada domes 29.12.2016. lēmumu Nr.639 “Par pilnvarojumu Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram”, Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2 “Talsu novada pašvaldības nolikums” 20.1. un 20.4. punktiem un Talsu novada pašvaldības 2020. gada 27. novembra rīkojuma Nr.6-1.1e/524 1.punktu.

Talsu novada pašvaldības policija atgādina, ka par noteikumu neievērošanu personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības, ko nosaka likuma “Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā” 9.pants “Aizlieguma atrasties uz ūdenstilpes ledus pārkāpšana” – par atrašanos uz iekšzemes publiskās ūdenstilpes vai jūras piekrastes ūdenstilpes ledus, ja tas ir aizliegts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit naudas soda vienībām.

Aicinām ikvienu atcerēties, ka ledus aukstajā laikā pie mainīgiem laikapstākļiem var radīt maldinošu iespaidu par tā biezumu un izturību. Turklāt katrā ūdenstilpe ir citādāka – vienā vietā ledus var būt biezāks, bet citur plānāks, ko ietekmē dažādi faktori – zemūdens avoti, straume, dažādu augu, piemēram, niedru atrašanās krasta līnijā.

Arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina par piesardzību. Ja redzat kādu ledū ielūzušu personu:

  • zvaniet 112, dispečeram jānosauc adrese vai izskaidro, kā piebraukt pie notikuma vietas, jāatbild uz visiem dispečera jautājumiem;
  • lai palīdzētu, ielūzušajam jātuvojas rāpus vai guļus, netuvojoties līdz pašai ielūzuma vietai. Ielūzušajam apmēram no 2 – 5 metru attāluma jāpamet aukla, sasieti apģērba gabali, garš koks vai kāds cits priekšmets. Ja glābēji ir vairāki, jāievēro, ka vienam no otra jāatrodas 2 – 3 metru attālumā;
  • izvelkot cietušo uz ledus vai pašam izkļūstot uz ledus, rāpus jāvirzās prom no bīstamās vietas līdz krastam.

Atgādinām ikvienam būt piesardzīgam un nekāpt uz ūdenstilpēm, tādējādi apdraudot savu vai citu personu veselību un dzīvību. Aicinām arī vecākus pārrunāt ar bērniem jautājumus par drošību pie un uz ūdenstilpēm ziemas sezonā, izskaidrojot, ko drīkst un nedrīkst darīt.