Īpašnieku atbildība par savu īpašumu un tiem piegulošās teritorijas kopšanu

Katrs zemes īpašums pilsētās un novadā veido Talsu novada koptēlu, atstājot sakoptas vai ne tik koptas pilsētvides iespaidu.

Īpašnieki ir atbildīgi par īpašuma un tam piegulošo teritoriju sakopšanu, pļaujot zālienu, kā arī rūpējoties par kārtību īpašumā un tam piegulošajā teritorijā kopumā.

Talsu novada pašvaldības policija aicina nekustamā īpašuma tiesiskajiem valdītājiem regulāri pļaut zāli īpašumā esošajā teritorijā.

Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr.24 “Talsu novada noteikumi” (spēkā no 13.07.2010.) 4.10.2.punkts nosaka, ka par īpašumā esošās un īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, notekas) netīrīšanu, zāles nepļaušanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm), netīrīšanu līdz brauktuves malai, soda īpašnieku vai citu atbildīgo personu, ar kuru noslēgts apsaimniekošanas līgums. Vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7,00 euro līdz 20,00 euro. Šo noteikumu 4.10.3. punkts nosaka, ka par īpašumā esošās un īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, notekas) netīrīšanu, zāles nepļaušanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm), netīrīšanu līdz brauktuves malai, soda īpašnieku vai citu atbildīgo personu, ar kuru noslēgts apsaimniekošanas līgums, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 20,00 euro līdz 70,00 euro.

Īpašumam piegulošā teritorija ir publiskā lietošanā esošās ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvji, caurtekas, zālieni u.c. apstādījumi līdz ielas brauktuves malai, kas norobežojas ar nekustamo īpašumu.

Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr.24 “Talsu novada noteikumi” (spēkā no 13.07.2010.) 4.21. punkts nosaka, ka dzīvojamo ēku īpašniekiem, apsaimniekotājiem, pārvaldniekiem, nomniekiem, zemes gabala īpašniekiem, u. c teritorijas īpašniekiem, valdītājiem un lietotājiem jānodrošina zālienu un grāvju tīrīšana, zāles pļaušana (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm garumu), nepieļaut teritorijas aizaugšanu ar krūmiem. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgajai personai tiek uzlikts naudas sods no 7,00 euro līdz 70,00 euro.

Kontroli par Saistošo noteikumu ievērošanu veic Talsu novada pašvaldības policija, kas šobrīd apseko īpašumus pilsētās un novada pagastu centros.