Lai neveidotos īpašumā kūla, Talsu novada pašvaldības policija īpašniekiem Talsu novadā atgādina

Zemes īpašnieks (valdītājs) veic nepieciešamos pasākumus (rudenī īpašumā nopļauj zāli), lai objekta teritorijā pavasarī neveidotos un nenotiktu kūlas dedzināšana.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.panta otrā daļa nosaka, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Pērnās zāles jeb kūlas dedzināšana vēl joprojām ir izplatīta visā Latvijā. Kūlas dedzināšana ir ne tikai tīša, ļaunprātīga rīcība, kas nodara kaitējumu dabai, bojājot augsni un sadedzinot dzīvās radības, bet arī apdraud pašus dedzinātājus, apkārtējos cilvēkus un viņu īpašumus.  Cilvēki, kas aizdedzina kūlu, bieži vien neaizdomājās par sekām, kādas var nodarīt uguns, kura kļūst nevaldāma un nekontrolējama. Kūlas dedzināšana var atņemt cilvēkiem mājas un pat dzīvības.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta ceturtā daļa nosaka, ka par kūlas dedzināšanu, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro.

Talsu novada pašvaldības policija atgādina, ka arī Talsu novada domes saistošajos noteikumos Nr.24 ir noteikts, ka dzīvojamo ēku īpašniekiem, apsaimniekotājiem, pārvaldniekiem, nomniekiem, zemes gabala īpašniekiem, u. c teritorijas īpašniekiem, valdītājiem un lietotājiem jānodrošina zālienu un grāvju tīrīšana, zāles pļaušana (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm garumu), nepieļaut teritorijas aizaugšanu ar krūmiem. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgajai personai tiek uzlikts naudas sods no 7,00 euro līdz 70,00 euro.

Talsu novada pašvaldības policija aicina nekustamā īpašuma tiesiskajiem valdītājiem regulāri pļaut zāli īpašumā esošajā teritorijā.

Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr.24 “Talsu novada noteikumi” (spēkā no 13.07.2010.) 4.10.2.punkts nosaka, ka par īpašumā esošās un īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, notekas) netīrīšanu, zāles nepļaušanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm), netīrīšanu līdz brauktuves malai, soda īpašnieku vai citu atbildīgo personu, ar kuru noslēgts apsaimniekošanas līgums. Vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 7,00 euro līdz 20,00 euro. Šo noteikumu 4.10.3. punkts nosaka, ka par īpašumā esošās un īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, notekas) netīrīšanu, zāles nepļaušanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm), netīrīšanu līdz brauktuves malai, soda īpašnieku vai citu atbildīgo personu, ar kuru noslēgts apsaimniekošanas līgums, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, vainīgajai personai uzliek naudas sodu no 20,00 euro līdz 70,00 euro.

Īpašumam piegulošā teritorija ir publiskā lietošanā esošās ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvji, caurtekas, zālieni u.c. apstādījumi līdz ielas brauktuves malai, kas norobežojas ar nekustamo īpašumu.

Kontroli par Saistošo noteikumu ievērošanu veic Talsu novada pašvaldības policija, kas šobrīd apseko īpašumus pilsētās un novada pagastu centros.