Par pērnās zāles dedzināšanu un zemes īpašnieka administratīvo atbildību

Pavasarim iestājoties, aktuāls kļūst kūlas dedzināšanas jautājums. 2016. gada rudenī Talsu novada pašvaldības policija sastādīja 46 aizrādījumus zemes īpašniekiem un deva termiņu nopļaut zāli īpašumā, lai pavasarī tur nebūtu izveidojusies kūla.

Zemes īpašniekam ir pienākums veikt nepieciešamos pasākumus, tas ir, rudenī īpašumā nopļaut zāli, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana.

Talsu novada pašvaldības policijas inspektori veiks atkārtotas pārbaudes zemes īpašumos, un, ja konstatēs, ka zemes īpašnieks nebūs veicis visus nepieciešamos pasākumus un objektā būs izveidojusies kūla, īpašnieks tiks saukts pie administratīvās atbildības.

Talsu novada pašvaldības policija atgādina, ka Talsu novada saistošajos noteikumos Nr.24 ir noteikts, ka dzīvojamo ēku īpašniekiem, apsaimniekotājiem, pārvaldniekiem, nomniekiem, zemes gabala īpašniekiem un citiem teritorijas īpašniekiem, valdītājiem un lietotājiem jānodrošina zālienu un grāvju tīrīšana, zāles pļaušana (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus), nedrīkst pieļaut teritorijas aizaugšanu ar krūmiem. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgajai personai tiek uzlikts naudas sods no 7 līdz 70 eiro.

Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 51. panta otrā daļa nosaka, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu: fiziskām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskām personām — no 700 līdz 2900 eiro.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka šogad ir dzēsis jau vairāk nekā 80 kūlas ugunsgrēku.

Atgādinām, ka Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 179. pants nosaka, ka par kūlas dedzināšanu fiziskām personām uzliek naudas sodu no 280 līdz 700 eiro. Par šajā pantā minētajiem pārkāpumiem iedzīvotājus var saukt pie atbildības gan policija, gan arī ugunsdzēsēji.

Cilvēki, kuri aizdedzina kūlu, bieži vien neaizdomājas par sekām, kādas var nodarīt uguns, kas kļūst nevaldāma un nekontrolējama. Kūlas dedzināšana var atņemt cilvēkiem mājas un pat dzīvību.

Sigita Amstere,

Talsu novada pašvaldības policijas

priekšnieka vietniece