Pērno zāli dedzināt ir aizliegts!

Kūlas ugunsgrēki galvenokārt izceļas nesakoptās teritorijās, tādēļ pašvaldības policija aicina iedzīvotājus savlaicīgi parūpēties par īpašumā esošo teritoriju sakopšanu.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.panta otrā daļa nosaka, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Pērnās zāles jeb kūlas dedzināšana vēl joprojām ir izplatīta visā Latvijā.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta ceturtā daļa nosaka, ka par kūlas dedzināšanu, – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro.

Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” paredz, ka īpašnieki teritoriju uztur brīvu no degtspējīgiem atkritumiem, bet 10 m platu joslu ap objektu attīra no sausās zāles un kultūraugu atliekām. Atbildīgā persona veic pasākumus, lai teritorijā nenotiktu kūlas vai zāles degšana.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta pirmā daļa nosaka, ka par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu, – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Kas jāzina par kūlas dedzināšanu jeb kāpēc tas ir tik bīstami:

1.      Kūlas degšanu nav iespējams kontrolēt.

2.      Kūlas dedzināšana iznīcina ļoti daudz dzīvo radību.

3.      Ik gadu kūlas ugunsgrēku dēļ nodeg vairāki desmiti ēku.

4.      Kūlas degšanas rezultātā patstāvīgi, cieš arī cilvēki.

5.      Kūlas dedzināšana iznīcina vērtīgus augus un samazina sugu daudzveidību.

6.      Kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība.

7.      Lai pavasarī neveidotos kūla, īpašums jāsakopj jau rudenī.

Lūdzu, pats nededzini kūlu, un, ja pamani kūlas ugunsgrēku, nekavējoties zvani 112!

Aicinām iedzīvotājus uz aktīvu informācijas apmaiņu ar dienestiem, ziņojot par pērnās zāles dedzināšanas gadījumiem, aizdomīgām personu darbībām, jauniešu pulcēšanās vietām un līdzīgām situācijām, kas palīdzētu savlaicīgi novērst uguns nelaimes izcelšanos.

Talsu novada pašvaldības policija atgādina, ka arī Talsu novada saistošajos noteikumos Nr.24 ir noteikts, ka dzīvojamo ēku īpašniekiem, apsaimniekotājiem, pārvaldniekiem, nomniekiem, zemes gabala īpašniekiem, u. c teritorijas īpašniekiem, valdītājiem un lietotājiem jānodrošina zālienu un grāvju tīrīšana, zāles pļaušana (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm garumu), nepieļaut teritorijas aizaugšanu ar krūmiem. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgajai personai tiek uzlikts naudas sods no 7,00 euro līdz 70,00 euro.

Kontroli par Saistošo noteikumu ievērošanu veic Talsu novada pašvaldības policija, kas šobrīd apseko īpašumus pilsētās un novada pagastu centros.

Talsu novada pašvaldības policija aicina nekustamā īpašuma tiesiskajiem valdītājiem regulāri pļaut zāli īpašumā esošajā teritorijā.