Šķirošanas konteineru laukumi nav paredzēti citiem sadzīves priekšmetiem, mēbelēm, elektroprecēm, būvmateriāliem vai tml.

Ikviens no mums ir atkritumu radītājs. Lai radītie atkritumi neietekmētu mūsu dzīves kvalitāti, tie ir jāapsaimnieko atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā nodarbojas SIA ”Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””.

Talsu novada pašvaldības policija ir konstatējusi, ka novada iedzīvotājiem nav izpratne (vai informācija) par šķiroto atkritumu konteineru lietošanu, jo šķiroto atkritumu laukumos tiek novietoti dažādu veidu citi atkritumi.

Par vides piegružošanu ar materiāliem vai atkritumiem Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 58.pants nosaka naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

Talsu novadā, iedzīvotājiem ir iespēja šķirot atkritumus divos šķiroto atkritumu konteineros:

·         dzeltenajā konteinerā iespēja izmest tīru un saplacinātu vieglo iepakojumu (papīru un kartonu, plastmasas un metāla iepakojumu)

·         zaļajā konteinerā iespējams izmest izskalotas stikla pudeles un burkas.

Vieglais iepakojums – plastmasa, papīrs, metāls

Vieglā iepakojuma paredzētajos šķirošanas konteineros drīkst izmest plastmasas iepakojumu (piem., tukšas PET pudeles, cietās plastmasas pudeles un maisiņus, siltumnīcu plēvi), metāla iepakojumu (piem., skārda bundžas un metāla konservus), kā arī visa veida papīra un kartona iepakojumu (t.sk. kartona kastes, avīzes, žurnālus, brošūras, katalogus un citus reklāmas materiālus, kas nav laminēti).

Plastmasas iepakojuma konteineros drīkst izmest:

 • PET pudeles
 • Sadzīves ķīmijas pudeles
 • Plastmasas maisus
 • Saplacinātas dzērienu skārda bundžas
 • Metāla konservu iepakojumu
 • Tīru un sausu papīra un kartona iepakojumu bez pārtikas produktu atliekām

Nedrīkst:

 • Netīrus plastmasas izstrādājumus
 • Eļļas pudeles, rotaļlietas
 • Saimniecības preces
 • Sadzīves priekšmetus
 • Vienreiz lietojamos traukus
 • slapju vai netīru papīru un kartonu
 • vinila tapetes
 • laminētus papīra izstrādājumus.

Atceries!

Izmest drīkst tikai tīru un izskalotu iepakojumu bez pārtikas produktu atliekām. Pirms izmešanas plastmasas pudeles saplacini, lai tās aizņem mazāk vietas un konteiners nepiepildās tik ātri.
Pirms izmešanas kartona kastes un dzērienu iepakojumu saplacini, lai tas aizņemtu mazāk vietas un konteiners nepiepildītos tik ātri.

Stikla iepakojums

Stikla iepakojuma paredzētajos konteineros drīkst izmest tikai stikla pudeles un stikla burkas.

Drīkst mest: stikla burkas, pudeles. Pirms izmešanas burkas un pudeles jāizskalo no ēdiena un dzērienu paliekām.

Nedrīkst mest: netīru stikla taru, spoguļu stiklu, stikla un keramikas traukus, automašīnu stiklu un pudeles, kas satur plastmasas piemaisījumu.

Atceries!

 • šķirošanas konteinerā metamās lietas pirms tam izskalo ar ūdeni, nav nepieciešamas tās mazgāt ar tīrīšanas līdzekli;
 • plastmasas pudeles un kartona kastes pirms izmešanas jāsaplacina, lai tās aizņemtu mazāk vietas un konteiners tik ātri nepiepildītos;