Talsu novada pašvaldības policija pastiprināti kontrolēs kūlas dedzināšanu

Pērnās zāles jeb kūlas dedzināšana vēl joprojām ir izplatīta visā Latvijā. Kūlas dedzināšana ir ne tikai tīša, ļaunprātīga rīcība, kas nodara kaitējumu dabai, bojājot augsni un sadedzinot dzīvās radības, bet arī apdraud pašus dedzinātājus, apkārtējos cilvēkus un viņu īpašumus.  Cilvēki, kas aizdedzina kūlu, bieži vien neaizdomājās par sekām, kādas var nodarīt uguns, kura kļūst nevaldāma un nekontrolējama. Kūlas dedzināšana var atņemt cilvēkiem mājas un pat dzīvības.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta ceturtā daļa nosaka, ka par kūlas dedzināšanu fiziskām personām uzliek naudas sodu no 280 līdz 700 euro. Par šajā pantā minētajiem pārkāpumiem iedzīvotājus var saukt pie atbildības gan policija, gan arī ugunsdzēsēji.

Ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka. Tātad arī nepieļaut kūlas dedzināšanu.

Zemes īpašnieks (valdītājs) veic nepieciešamos pasākumus (rudenī īpašumā nopļauj zāli), lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 51.panta otrā daļa nosaka, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Talsu novada pašvaldības policija atgādina, ka arī Talsu novada saistošajos noteikumos Nr.24 ir noteikts, ka dzīvojamo ēku īpašniekiem, apsaimniekotājiem, pārvaldniekiem, nomniekiem, zemes gabala īpašniekiem, u. c teritorijas īpašniekiem, valdītājiem un lietotājiem jānodrošina zālienu un grāvju tīrīšana, zāles pļaušana (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm garumu), nepieļaut teritorijas aizaugšanu ar krūmiem. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgajai personai tiek uzlikts naudas sods no 7,00 euro līdz 70,00 euro.