Talsu novada pašvaldības policija veic kontroli par noslēgtajiem līgumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Ikviens no mums ir atkritumu radītājs. Lai radītie atkritumi neietekmētu mūsu dzīves kvalitāti, tie ir jāapsaimnieko atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā nodarbojas SIA ”Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra”.

Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr.24 “Talsu novada noteikumi” (spēkā no 13.07.2010.) septītā nodaļa “Sadzīves atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas, pārstrādes un noglabāšanas kārtība” nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā.

Lai iesaistītos atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ikvienam atkritumu radītājam vai valdītājam, neatkarīgi no tā, vai tā ir juridiska vai fiziska persona, ir jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju (SIA ”Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra”).

Vēlamies iedzīvotājiem atgādināt par nepieciešamību noslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu. Pateicamies iedzīvotājiem, kuri savlaicīgi noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu!

Vēršam uzmanību, ka, nenoslēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu vai pārkāpjot Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr.24 “Talsu novada noteikumi” septītās nodaļas citus punktus, atkritumu radītājam vai valdītājam var tikt piemērots sods.

Ar Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.24 “Talsu novada noteikumi” var iepazīties mājas lapā www.talsi.lv.

Aicinām ikvienu aktīvi iesaistīties atkritumu apsaimniekošanā un šķirot atkritumus, lai kopīgi veidotu sakoptāku vidi ap mums!